Nr 5 - Vad är för mycket för ett kommunalråd
 
 
logga-973x138
To much
Nyhetsbrev Nr 5
 

Vad är för mycket för ett kommunalråd

I SVT Västnytt den 17 januari säger Johan Nyhus, kommunalråd (S) i Göteborg och ansvarig för infrastrukturfrågor: ”Västlänken är med i nationell plan, att backa tillbaka och säga att vi inte bygger den, det skulle jag säga är princip omöjligt. Då ska det till nåt som är riktigt, riktigt stort.”

 
 
 

Så vad är riktigt, riktigt stort? Vad vet man idag som man inte visste när beslutet om pendeltågstunneln under Göteborg togs 2004? Låt oss ta en titt på ett antal aspekter.

  1. Skador på natur- och kulturmiljön. Risken är stor att sänkning av grundvattennivån ger sättningsskador på byggnader i centrala staden och behov av rivningar. Erfarenheten säger att Trafikverket ofta lyckas undkomma att betala ersättning till drabbade fastighetsägare. Och om ersättning skulle betalas ut så blir det tillkommande kostnader för Västlänken. Är det stort?

  2. Besvär under byggtiden. Göteborgs stad går redan nu ut med kampanjer om att man ska åka till jobbet en timme tidigare, cykla i kortbyxor och på annat sätt leva med byggbesvären (vardagar 7–22, helger 7–19). Många får längre restider under ett decennium av byggbesvär. Den samhällsekonomiska kostnaden av dessa extra restider har uppskattats till flera miljarder. Lägg till detta den samlade frustrationen bland försenade arbetsresenärer, med Trafikverkets terminologi kallat ”icke kvantifierbara effekter”. Är det tillräckligt stort?

  3. Miljöaspekten. Västlänken har presenterats som ett miljöprojekt. Med minskat bilåkande ska utsläppen av växthusgaser bli mindre. Men beräkningar visar att utsläppen av koldioxid under byggtiden (betongtillverkning, transporter etc.) blir större än vad den minskade biltrafiken ger. Västlänken har alltså visat sig inte vara ett miljöprojekt – tvärtom en miljöbov. Är det tillräckligt stort?

  4. Budgetens osäkerhet. 6,6 kilometer av Västlänken går i tunnel, som till ca 40 procent (2,6 km) byggs i lera. Enligt Trafikverket kommer bergtunneldelarna att specificeras noga så att entreprenörerna kan lämna fast offert, medan de entreprenörer som får uppdraget att bygga lertunneldelarna själva får utforma lösningarna. Ingen entreprenör lär lämna fast pris på ett sådant osäkert jobb, där många överraskningar kan dyka upp. Risken är uppenbar att budgeten kommer att överskridas rejält. Finansieringen av detta är oklar. Är det tillräckligt stort?

  5. Robustheten. Idag påverkas inte de olika pendeltågslinjerna av stopp på en av linjerna. Med Västlänken kommer alla pendeltågslinjer att gå genom samma tunnel med en turtäthet som inte medger några marginaler. Minsta försening kommer att påverka trafiken. Västlänken har alltså visat sig inte ge den utlovade robustheten – tvärtom. Är det tillräckligt stort?

  6. Kapaciteten. För att Västlänken ska fungera för dagens trafik krävs 17 tåg per timme. Men Västlänken får vid starten 12 tåg per timme. Sämre kapacitet och högre kostnad än utlovat – det borde ingen beställare acceptera. Är det tillräckligt stort?

  7. Restidseffekter. I propagandan för Västlänken sägs att det blir kortare restider. I själva verket blir det längre restider för majoriteten av resenärerna, och ökad frånvaro från hemorten, särskilt för resenärer med Kungsbackapendeln – 15–30 minuter om dagen. Istället för utlovad regionförstoring blir det regionförminskning. Är det tillräckligt stort?

  8. Göteborgarnas kollektivtrafik. Västlänken berör pendeltågstrafiken från fem håll. Tågtrafiken går snabbt – man reser snabbare från Lerum till Centralstationen (drygt 20 km) än från Mariaplan (ca 5 km). 95 procent av dem som åker kollektivt inom staden åker inte med tåg. Operalänken och en snabbspårvägsslinga är några förslag som finns, men dessa kan inte byggas förrän Västlänken står klar. Och Västlänkens nya stationer ligger inte där stadsutvecklingen kommer att ske. Det är uppenbart att man satsat på fel projekt. Är det tillräckligt stort?

  9. Den demokratiska själen. När SVTs Västnytt gjorde ett par reportage om projektet Station Gårda lade man ut en enkät, där mer än 5.000 göteborgare röstade, varav ca 85 procent ville ha något annat än Västlänken. En sådan enkät är inte någon exakt mätning men den är en antydan om folkviljan. Är det tillräckligt stort?

  10. Mark- och miljödomstolen. Frågan om Västlänken ligger nu hos Mark- och Miljödomstolen. Det vore ögonbrynshöjande om MMD, med de brister som projektet har, inte skulle stoppa Västlänken. Av vad vi sett hittills kan vi känna oss trygga i att den oväldiga ämbetsmannakåren inte viker sig för politiska påtryckningar. Ett nej från Mark- och Miljödomstolen – är det tillräckligt stort?
 
 
  EffektVastlanken

Om vi lägger ihop allt detta finns det skäl att påstå att summan blir något riktigt, riktigt stort, även för den så kallade Västlänkskartellen i kommunledningen. Uttrycket ”man ska inte kasta goda pengar efter dåliga” passar bra här – det finns alternativ som ger bättre kapacitet till lägre kostnad och kan bli klara på kortare tid.

 
 

Något annat som är stort är att kunna göra en ny bedömning när man får ny information. Och att politikerna har fått ny information vet vi. Uppenbart har man en annan åsikt än den som speglas ovan. Den skulle man kunna redogöra för om man antog utmaningen att ställa upp i en debatt och om man hörsammade begäran från medborgarna om en hearing med oberoende experter. Stora värden står på spel.

Gunnar Lindgren
Pol mag, skribent

Källor:
Järnvägsutredningen
Järnvägsplanens byggbeskrivning
Stadens planer
Västlänken – trafikering, depåer och uppställning
Sampers/Samkalk (trafikeringsalt 2)
Tågplan 2017
Stellan Tengroth: ”Varför Västlänken?” Förlag Tillväxt Reflektera 2016
Trafikverket: Mobility management
Fältstudie av restidseffekter: ”Hur påverkar Västlänken resenärernas vardag?”

Informationsmöten med Trafikverket m.fl. källor.

NÄSTA NYHETSBREV UTKOMMER 13 MARS 2017
- Kom ihåg att dela vidare så att fler får upp ögonen!

Initiativtagare till Medborgardialogen.se är Caroline Thelning, engagerad medborgare mot Västlänken.

 
 
 

Om Medborgardialogen
Detta är ett nyhetsbrev med information om Västlänken, dess o-nytta, kostnader och konsekvenser. Informationen är grundad på fakta från oberoende experter och insatta medborgare. Breven kommer ut en gång per månad till dess att Västlänken är stoppad. Faktahänvisningar sker genom länkar till källorna. Breven och länkarna samlas på medborgardialogen.se och publiceras på Facebook. Mottagare av detta nyhetsbrev är, förutom du själv, politiker i riksdag, regering, regionalt och lokalt. Tjänstemän på statliga verk och styrelseledamöter i kommunala bolag i Göteborg. Chefredaktörer och journalister från dagspress, fackpress, TV och radio. Näringslivet i Göteborg, intresseorganisationer samt privatpersoner. För närvarande drygt 2 400 personer.